ZŠ Marjánka

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
Bělohorská 52
169 00, Břevnov

http://www.zsmarjankapraha6.cz

tel.:   220 517 391
fax.:  220 517 392
datová schránka: zt4g5g3
ředitelka: Bc. et Mgr. Anna Niklová
kapacita: 52 míst / 2 třdy
typ zařízení: ZŠ


Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školy


ZŠ Marjánka nabízí rozšířenou výuku jazyků, rozšířenou výuku tělesné výchovy a rozšířenou výuku hudební výchovy.

ZŠ Marjánka je úplnou školou pro 1.‑9. ročník. Nachází se v krásném prostředí Prahy 6 v Břevnově, nedaleko Pražského hradu. Jednou z předností je dobrá dopravní dostupnost, zastávka tramvaje se nachází přímo před budovou školy. Jedná se o krásnou, kompletně zrekonstruovanou historickou budovu. 

Pro školní rok 2022/23 otevíráme v 1. ročníku dvě třídy po 26 žácích se specializačním zaměřením. V případě, že bude zájem v některé této specializované třídě nadlimitní, bude provedeno losování za dozoru Školské rady ZŠ Marjánka. Apelujeme na všechny rodiče, aby využili možnosti předvolby ve výběru třídy A, nebo B. Specializace tříd A a B je neměnná a navzájem nekombinovatelná.

I v nadcházejícím školním roce otevíráme v 1. ročníku třídu "B", která je určena pro žáky se zájmem o studium v cizím jazyce - Aj.

Popis:

třída 1.A: výuka anglického jazyka, rozšířená, nadstandartní výuka hudební výchovy, třída je rozdělena na sborový zpěv a hru na zobcovou flétnu a jsou povinnou výukovou součástí učebního plánu.

třída 1.B (bilingvní): výuka některých předmětů rodilým mluvčím Aj pedagogem v kombinaci s českým pedagogem (matematika, výchovy, prvouka). Rozšířená výuka o multisportovní výchovu a je povinnou výukovou součástí učebního plánu.

Pro třídu A i B od 4. ročníku je dále zařazená výuka druhého cizího jazyka (Nj, Fj).

Od 6. ročníku možnost nepovinného předmětu výuky třetího jazyka (Sp, It, Rj).

Školu navštěvuje významný počet cizinců. Vyučujeme český jazyk pro cizince a věnujeme se jejich dobré integraci. Zaštiťujeme metodickou podporu pro ostatní vyučující mimo ZŠ Marjánka. Spolupracujeme s MČ Praha 6 a Magistrátem hlavního města Prahy. Dlouhodobě používáme dotační a grantové tituly věnované podpoře výuky českého jazyka žáků cizinců.

Jednou z priorit ZŠ Marjánka je vytváření kvalitní technické podpory výuky. Škola je kompletně vybavena pro potřeby 1. i 2. stupně interaktivními tabulemi. Zároveň se podařilo vybudovat moderní PC učebnu a mobilní PC učebnu. V rámci operačního programu Praha pól růstu ČR byla vybudovaná specializovaná učebna přírodopisu, učebna chemie a učebna školních dílen. Počítače, internet, tablety a další technika vhodná a využitelná v oblasti školství je běžnou součástí výuky již od 1. stupně.

V průběhu školní docházky (od 4. ročníku) přecházíme z běžné klasifikace na bodový systém. Cílem této klasifikace je, aby měl žák klasifikaci ve svých rukou, mohl jí ovlivňovat, plánovat, realizovat dle svých možností a motivace. Žák se učí sebehodnocení a je veden ke kritickému myšlení. Úkolem pedagogů je pak vyhodnotit vždy to co žák umí, to co zná, to co získal svou dovedností, čím byl motivovaný... Nevyhodnocujeme neznalost, nedokonalost, dílčí neúspěch, nerovnoměrný vývoj.

Zájmové aktivity


Škola nabízí vždy velké množství kroužků: počítačovou školičku, šikovné ruce, šachy, karate, sebeobranu, gymnastiku, tenis pro děti, jógu, fotbalovou školičku.

Ceny (školkovné, stravné)


Školní družina od 6.30 hod. do 17.30 hod. - 250,- Kč / měsíc 

(v ceně 1x týdně zájmové aktivity v jazyce Aj, Fj, Rj, Nj, It.)

Školní jídelna (dle věku dítěte): 3-6 let 31,- Kč/ 7 - 10 let 33,- Kč/ 11 - 14 let 36,- Kč/ 15 a více let 42,- Kč.

Další informace


 

Úspěšné projekty a důležité činnosti na ZŠ Marjánka mimo vlastní výuku

  Rozvoj a podpora hudebních talentů – zpěv a hra na flétnu

Zavedli jsme systém, který umožňuje rodičům a žákům specializační volbu. Žáci mají možnost nadstandartně navštěvovat formou volitelného předmětu sport, sborový zpěv a hru na flétnu. V rámci těchto aktivit, které jsou součástí výukového plánu, škola pro žáky zajišťuje nadstandartní program.

Tradičně vystupujeme s naším školním pěveckým a flétnovým sborem na Břevnovském posvícení, při rozsvěcení adventního stromu, na novoročním koncertě v Břevnovském kostele a na stužkování budoucích prvňáčků a absolventů devátých tříd.

Každoročně pořádáme pro žáky sborového zpěvu a flétny studijní, týdenní soustředění, kde intenzivně pracují na hudební tvorbě pod vedením hudebních profesionálů.

 

Cizí jazyky

Věnujeme se podpoře žáků s nadprůměrnými výsledky v oblasti výuky cizích jazyků. Skupinu talentovaných žáků jsme od ledna šk. r. 2018/19 začali připravovat na složení jazykové zkoušky z anglického jazyka.

S platností od školního roku 2022/23 byla významným způsobem upravena organizace výukového plánu pro žáky budoucích 1. tříd. Žáci v prvních třech letech školní docházky budou vzděláváni v anglickém jazyce, volba druhého cizího jazyka bude opět pro všechny žáky povinná od 4. ročníku. Orientace na cizí jazyky bude spojená s výběrem ze dvou světových jazyků (Nj, Fj) a dále bude zajištěna výuka dramatické výchovy v anglickém a od čtvrtého ročníku i v německém a francouzském jazyce. Začali jsme vytvářet profil jazykového vzdělávání, který bude rodičům a žákům sloužit k lepší informovanosti o systému výuky cizích jazyků, jakož i výuky předmětů v cizích jazycích. Systém jsme dále propracovali s cílem vymezit a stanovit, jaké jazyky a v jakém rozsahu od prvního až do devátého ročníku škola bude dlouhodobě nabízet. Součástí tohoto Profilu je i systém jazykového testování ve všech obdobích školní docházky.

 

Práce se sportovními talenty

Podporujeme řadu nadaných a talentovaných žáků, kteří dosahují mimořádných sportovních výsledků (především fotbalisté a gymnasté), a mají možnost navštěvovat sportovní třídy se speciálním režimem a rozšířeným teoretickým i praktickým vyučováním se zaměřením na sport. K našim dosaženým výsledků mimo jiné patří:

přední umístění v republikových fotbalových a gymnastických soutěžích,

3 roky za sebou výhra celorepublikového finále fotbalové soutěže Mc Donald´s  Cup (první místo 2015,2016,2017, druhé místo  (2018 a 2019),

opakovaná první a druhá místa v republikových soutěžích ve futsalu a minikopané.

Od škoního roku 2020/21 jsme zavedli v 1.B a 6.C třídě program multisportovní výchovy (žáci budou ve výuce procházet nejrozmanitějšími druhy sportů pod vedením kvalifikovaných trenérů). Ve školním roce 2020/21 jsme do těchto tříd zavedli i výuky sebeobrany.

 

Práce s žáky-cizinci

Práce s žáky-cizinci patří již řadu let k důležitým prioritám školy. Je spojena nejen s výukou českého jazyka pro cizince, ale též systematickou koncepční prací s žáky-cizinci při jejich co možno nejkvalitnější a nejrychlejší integraci do českého prostředí. Daří se nám již deset let úspěšně získávat finanční prostředky k podpoře výuky cizinců díky dotačním programům MŠMT. Na výuce se podílí jak řadoví učitelé, tak i odborníci z řad speciálních pedagogů, psychologů, logopedů, které sami zaměstnáváme. Škola poskytuje nadále  své znalosti a dlouholeté zkušenosti s výukou a integrací velkého počtu žáků – cizinců též školám ostatním, organizuje v této problematice vzdělávací semináře, metodickou podporu a náslechy pro školy ostatní a další zájemce z organizací, do jejichž kompetence práce s žáky – cizinci patří.

Od roku 2018 uspořádala škola 10 seminářů pro pedagogy zabývající se integrací a inkluzí. Některých seminářů se zúčastnili též zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, kteří se této problematice na MHMP věnují. Ředitelka školy již několik let spolupracuje s Národním ústavem vzdělávání, MHMP,PPP a dalšími školami. Přednášela o práci s žáky-cizinci na odborných seminářích pro pražské a mimopražské pedagogy v Praze i mimo Prahu.