ZŠ Marjánka

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
Bělohorská 52
169 00, Břevnov

http://www.zsp6.cz

tel.:   220 517 391
fax.:  220 517 392
datová schránka: zt4g5g3
ředitelka: Bc. et Mgr. Anna Niklová
kapacita: 50 míst / 2 třdy
typ zařízení: ZŠ


Aktuality

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Akce

Žádný záznam nevyhovuje zadaným kritériím


Popis školy


ZŠ Marjánka nabízí rozšířenou výuku jazyků, rozšířenou výuku tělesné výchovy a rozšířenou výuku hudební výchovy.

ZŠ Marjánka je úplnou školou pro 1.– 9. ročník. Nachází se v krásném prostředí Prahy 6 – v Břevnově, nedaleko Pražského hradu. Jednou z předností je dobrá dopravní dostupnost, zastávka tramvaje se nachází přímo před budovou školy. Jedná se o krásnou, kompletně zrekonstruovanou historickou budovu. 

Opět otevíráme EVROPSKOU TŘÍDU od prvního ročníku pro žáky se zvýšeným zájmem o jazyky a s předpoklady ke studiu cizích jazyků. Cílem je zvládnout za dobu školní docházky dva cizí jazyky na úrovni A2–B1, popřípadě další nepovinný jazyk na úrovni A1.

Školu navštěvuje významný počet cizinců. Vyučujeme český jazyk pro cizince a věnujeme se jejich dobré integraci. Zaštiťujeme metodickou podporu pro ostatní vyučující mimo ZŠ Marjánka. Spolupracujeme s MČ Praha 6 a Magistrátem hlavního města Prahy. Dlouhodobě používáme dotační a grantové tituly věnované podpoře výuky českého jazyka žáků cizinců.

Jednou z priorit ZŠ Marjánka je vytváření kvalitní technické podpory výuky. V letošním roce škola vybudovala moderní PC učebnu. V rámci operačního programu Praha pól růstu ČR budujeme specializovanou učebnu přírodopisu, učebnu chemie a učebnu školních dílen. Počítače, internet, tablety a interaktivní tabule jsou běžnou součástí výuky již od 1. stupně.

Novinkou od příštího roku bude nabídka pro žáky 1. a 6. ročníku v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy program multisportovního zaměření.

V průběhu školní docházky (od 4. ročníku) přecházíme z běžné klasifikace na bodový systém. Cílem této klasifikace je zhodnotit vždy to co žák umí a zná, nevyhodnocujeme neznalost.

 

Zájmové aktivity


Škola nabízí vždy velké množství kroužků: počítačovou školičku, šikovné ruce, šachy, karate, sebeobranu, gymnastiku, tenis pro děti, jógu, fotbalovou školičku.

Ceny (školkovné, stravné)


Školní družina od 6.30 hod. do 17.30 hod. - 250,- Kč / měsíc 

(v ceně 1x týdně zájmové aktivity v jazyce Aj, Fj, Rj, Nj, It.)

Školní jídelna - 24, - 35,- Kč dle věku dítěte

Další informace


 

Úspěšné projekty a důležité činnosti na ZŠ Marjánka mimo vlastní výuku

  Rozvoj a podpora hudebních talentů – zpěv a hra na flétnu

Zavedli jsme systém, který umožňuje rodičům a žákům specializační volbu. Žáci mají možnost nadstandartně navštěvovat formou volitelného předmětu sport, sborový zpěv a hru na flétnu. V rámci těchto aktivit, které jsou součástí výukového plánu, škola pro žáky zajišťuje nadstandartní program.

Tradičně vystupujeme s naším školním pěveckým a flétnovým sborem na Břevnovském posvícení, při rozsvěcení adventního stromu, na novoročním koncertě v Břevnovském kostele a na stužkování budoucích prvňáčků a absolventů devátých tříd.

Každoročně pořádáme pro žáky sborového zpěvu a flétny studijní, týdenní soustředění, kde intenzivně pracují na hudební tvorbě pod vedením hudebních profesionálů.

Naše úspěchy byly např.:

 - účast v soutěži Jarní petrklíč březen 2019 – bronzové medaile v kategorii mladších sólistů a bronzová medaile pro flétnový sbor.

- mimořádnou hudební událostí bylo zapojení 33 našich dětí z I. stupně do projektu Slyšet jinak. Děti spolu s lektorkou a violoncellistou z České filharmonie nejdříve rozvíjeli svou kreativitu a hudebnost formou hudebních her a pak společnými silami napsali svou vlastní partituru pro rytmické hudební nástroje, které jsme si sami vyrobili. Své dílo jsme měli tu čest předvést před plnou Sukovou síní v Rudolfinu. Toto se podařilo pouze nám a ještě jedné škole z republiky.

 

Cizí jazyky

Věnujeme se podpoře žáků s nadprůměrnými výsledky v oblasti výuky cizích jazyků. Skupinu talentovaných žáků jsme od ledna šk. r. 2018/19 začali připravovat na složení jazykové zkoušky z anglického jazyka.

Orientace na cizí jazyky je spojená s výběrem ze tří světových jazyků již od první třídy, výukou dramatické výchovy v anglickém, německém a francouzském jazyce a výukou dalších předmětů v jazyce anglickém byla naplněna a stala se nedílnou součástí našeho ŠVP. Začali jsme vytvářet profil jazykového vzdělávání, který bude rodičům a žákům sloužit k lepší informovanosti o systému výuky cizích jazyků, jakož i výuky předmětů v cizích jazycích. Systém jsme dále propracovali s cílem vymezit a stanovit, jaké jazyky a v jakém rozsahu od prvního až do devátého ročníku škola bude dlouhodobě nabízet. Součástí tohoto Profilu je i systém jazykového testování ve všech obdobích školní docházky.

 

Práce se sportovními talenty

Podporujeme řadu nadaných a talentovaných žáků, kteří dosahují mimořádných sportovních výsledků (především fotbalisté a gymnasté), a mají možnost navštěvovat sportovní třídy se speciálním režimem a rozšířeným teoretickým i praktickým vyučováním se zaměřením na sport. K našim dosaženým výsledků mimo jiné patří:

přední umístění v republikových fotbalových a gymnastických soutěžích,

3 roky za sebou výhra celorepublikového finále fotbalové soutěže Mac Donald Cup (první místo 2015,2016,2017, druhé místo  l2018 a 2019),

opakovaná první a druhá místa v republikových soutěžích ve futsalu a minikopané.

Naším cílem je od škoního roku 2020/21 zavést v 1.B a 6.C třídě program multisportovní výchovy (žáci budou ve výuce procházet nejrozmanitějšími druhy sportů pod vedením kvalifikovaných trenérů).

Cílem pro budoucí školní rok je i zavedení výuky sebeobrany.

 

Práce s žáky-cizinci

Práce s žáky-cizinci patří již řadu let k důležitým prioritám školy. Je spojena nejen s výukou českého jazyka pro cizince, ale též systematickou koncepční prací s žáky-cizinci při jejich co možno nejkvalitnější a nejrychlejší integraci do českého prostředí. Daří se nám již deset let úspěšně získávat finanční prostředky k podpoře výuky cizinců díky dotačním programům MŠMT. Na výuce se podílí jak řadoví učitelé, tak i odborníci z řad speciálních pedagogů, psychologů, logopedů, které sami zaměstnáváme. Škola poskytuje nadále  své znalosti a dlouholeté zkušenosti s výukou a integrací velkého počtu žáků – cizinců též školám ostatním, organizuje v této problematice vzdělávací semináře, metodickou podporu a náslechy pro školy ostatní a další zájemce z organizací, do jejichž kompetence práce s žáky – cizinci patří.

Od roku 2018 uspořádala škola 10 seminářů pro pedagogy zabývající se integrací a inkluzí. Některých seminářů se zúčastnili též zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, kteří se této problematice na MHMP věnují. Ředitelka školy již několik let spolupracuje s Národním ústavem vzdělávání, MHMP,PPP a dalšími školami. Přednášela o práci s žáky-cizinci na odborných seminářích pro pražské a mimopražské pedagogy v Praze i mimo Prahu.