Nejčastější otázky + odpovědi

Nejčastější dotazy k školnímu vzdělání

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.
(§ 36 odst. 3 školského zákona)

Jaká jsou kritéria pro přijímání dětí do první třídy?

Kritéria pro přijímání žáků do prvních tříd stanovuje ředitel školy.  Přednostně jsou podle zákona k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, tzv. spádové oblasti. Spádové oblasti jednotlivých škol jsou stanoveny vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy. Dalšími body kritérií nejčastěji bývá trvalý pobyt v příslušné městské části nebo na území obce (tj. hlavní město Praha), případně i docházka staršího sourozence do téže školy.
(§ 3 odst. 7 vyhlášky MŠMT o základním vzdělávání)

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.
(§ 36 odst. 4 školského zákona)

Do které školy dítě přihlásit?

Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Rodiče si mohou s dítětem vybrat i další školu podle svého uvážení, tzn. i jinou než spádovou. Vzhledem ke zvýšenému počtu zapisovaných dětí je v každém případě doporučen zápis na školu spádovou.
(§ 36 odst. 5 školského zákona)

Jaké doklady potřebujeme s sebou k zápisu?

Občané České republiky občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce a rodný list dítěte. Občané jiných zemí doklad totožnosti (cestovní pas) zákonného zástupce a rodný list dítěte nebo jeho cestovní pas. Kvůli prokázání místa pobytu pak i průkazem o povolení k pobytu pro cizince nebo identifikačním průkazem vydaným Ministerstvem zahraničních věcí (azylanti), potvrzením o přechodném pobytu (cizinci z třetích zemí a EU) případně průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo pobytovou kartou rodinného příslušníka (EU). V případě, že v ČR dosud nepobývají více než 90 dnů potvrzením o podání žádosti a nájemní smlouvou.
(§ 10 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel a hlava IV zákona o pobytu cizinců)

Můžeme přijít k zápisu také v jiném termínu?

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se z vážných důvodů nemůžete s dítětem dostavit k zápisu v zápisových dnech, informujte o tom v předstihu ředitele školy, s nímž lze projednat další možný postup.
(§ 36 odst. 4 a 7 školského zákona)

Může dítě k zápisu přivést babička?

Tato povinnost je stanovena zákonnému zástupci. Pokud se však ten nemůže k zápisu dostavit, může pověřit někoho jiného na základě plné moci, která musí být úředně ověřená.
(§ 36 odst. 4 školského zákona a § 441 občanského zákoníku)

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato?

Konkrétní termín a způsob oznámení rozhodnutí se rodiče dozví při zápisu. Kladné rozhodnutí bude oznámeno na webu a u vstupu do školy pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno při zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou na adresu trvalého pobytu dítěte, případně na adresu uvedenou zákonným zástupcem.
(§ 183 odst. 2 školského zákona a díl 6 hlavy VI správního řádu)

Kdy žádat o odklad?

Žádost o odklad lze podat při zápisu, nejpozději však do 30. dubna.
(§ 37 odst. 1 školského zákona)

Co k žádosti o odklad potřebujeme?

Žádost o odklad si lze stáhnout z webu příslušné základní školy, případně si jej lze vyzvednout ve škole při zápisu. K žádosti musí být připojeno doporučení. Pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa.
(§ 37 odst. 1 školského zákona)

Musí rodiče k zápisu přivést i děti, které měly již odklad?

Protože dítě nebylo do školy přijato, musí zákonný zástupce opětovně podat žádost o přijetí. Chtějí-li mít rodiče jistotu přednostního přijetí ve spádové škole, nebo možnost přijetí v jiné škole, je doporučujeme podat tuto žádost při řádném zápisu.
(není taxativně stanoveno, vyplývá však z § 36 a 37 školského zákona)

Mé dítě má závažnější zdravotní potíže, bude potřebovat podpůrná opatření kvůli svému znevýhodnění nebo má stanoveno mimořádné nadání. Kdy mám o tom školu informovat?

Doplňující informace potřebné pro nastavení vhodných podpůrných opatření pro dítě můžete škole podat nejlépe během zápisu. Pokud školu o těchto skutečnostech informujete, umožníte škole vhodně nastavit podporu pro vaše dítě hned od počátku jeho docházky do školy. Škola samozřejmě nakládá se svěřenými osobními a citlivými údaji stanoveným způsobem.
(§ 10 odst. 2 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)