Praha 6 má i letos své "Vynikající učitele"!

Městská část Praha 6 letos už po deváté ocenila své vynikající učitele. Ocenění je udělováno ve třech kategoriích na návrh ředitelů základních a mateřských škol a na základě rozhodnutí devítičlenné poroty, jmenované z členů Komise pro výchovu a vzdělávání. Ocenění na slavnostním ceremoniálu v Písecké bráně předával Ondřej Balatka, radní městské části Praha 6 pro oblast školství, sportu a volného času.

  • Datum publikace: 25.09.2013

Letos porota posuzovala celkem 16 návrhů na ocenění a nakonec vybrala osm vítězů. Každý z letošních "Vynikajících učitelů" dostává od Prahy 6 vedle plakety také finanční dar. Letos ocenění porota udělila: 

V kategorii A – zvlášť vynikající výsledky v každodenní praxi:

učiteli ZŠ Petřiny - sever RNDr. Petru Blažkovi (28 roků praxe, z toho 20 let v nominující škole):

- vyučuje přírodopis a zeměpis,

- aktivně se podílí na inovaci školního vzdělávacího programu, včetně grafického zpracování výsledného dokumentu,

- ve výuce uplatňuje prvky zážitkové pedagogiky, využívá osobních zkušeností a výukových materiálů, které si přiváží ze svých cest po zahraničí,

- přispívá k tvorbě a aktualizaci webových stránek školy, svými fotografiemi dokumentuje život školy,  

- díky svému respektu mezi kolegy byl opakovaně zvolen do školské rady,

- úspěšně připravuje žáky na přírodovědné a zeměpisné olympiády;

 

učitelce ZŠ Pod Marjánkou Mgr. Marii Ferechové (33 roky praxe, z toho 20 let v nominující škole):

- vyučuje český jazyk a dějepis, je výchovnou poradkyní a vedoucí absolventských prací žáků 9. ročníku,

- má významný podíl na tvorbě a inovaci školního vzdělávacího programu, předsedá odborné komisi pro dějepis, zeměpis a výchovu k občanství,

- efektivně uplatňuje moderní vzdělávací metody, včetně projektové výuky a využívání informačních  technologií,

- napomáhá dalšímu rozvoji nadaných žáků a dlouhodobě připravuje žáky na olympiády a soutěže v českém jazyku a dějepisu,

- aktivně se zapojila do společného projektu čtyř škol na rozvoj čtenářské gramotnosti;

 

učitelce MŠ Sbíhavá pí Haně Hůlkové (33 roky praxe, z toho 19 let v nominující škole):

- je zástupkyní ředitelky, významně se podílí na zpracování a inovaci školního vzdělávacího programu,

- při koncepčním vzdělávání dětí účelně využívá interaktivní tabuli, tablety a počítač,

- vlastní zkušenosti, zaměřené na vytváření inkluzivního prostředí, předává nejen kolegyním, ale i dalším zájemcům,

- je vedoucí kroužku pro předškolní přípravu, jehož záměrem je usnadnit dětem odchod do základních škol, 

- organizuje odborné praxe studentek Střední pedagogické školy a Vyšší odborné školy;

- v období letních prázdnin organizuje příměstské tábory a školy v přírodě;

- zajišťuje projekt Adopce na dálku, podílí se na evaluaci školy a individuálních hodnocení dětí;

 

vedoucí učitelce MŠ při ZŠ T. G. Masaryka paní Haně Chmelařové (33 roky praxe, z toho 18 let v nominující škole):

- je zástupkyní ředitelky ZŠ pro předškolní vzdělávání ve třech mateřských školách,

- významnou měrou přispěla k bezproblémovému zahájení provozu MŠ Za Oborou s ekologickým zaměřením,

- koordinuje tvorbu a inovaci školních vzdělávacích programů všech tří mateřských škol, podílí se na začleňování integrovaných dětí,

- je oceňována rodiči za své organizační schopnosti, přípravu soutěží a společenských akcí, mladšími kolegyněmi pak za vstřícnost při metodickém vedení,

- dlouhodobě spolupracuje se zahraničními studenty a zástupci místních komunit,

- vede projekt Předškolák a podílí se na obnově českých zvykových tradic;

 

učitelce ZŠ a MŠ Bílá Mgr. Markétě Kratochvílové (14 roků praxe, všechny v nominující škole):

- vyučuje na I. stupni,

- podílí se na tvorbě a inovaci školního vzdělávacího programu v oblastech 1. - 3. ročníku,

- při integraci hned několika žáků úzce spolupracuje s poradenskými centry,

- organizuje třídní projekty a podílí se na přípravě projektů celoškolních,

- mezi rodiči je uznávána za obětavost, vstřícnou spolupráci a organizování neformálních setkání rodičů a dětí;

 

učitelce ZŠ Na Dlouhém lánu  Mgr. Ireně Přibylové (21 rok praxe, z toho 11 let v nominující škole):

- vyučuje anglický jazyk, poskytuje metodické a odborného poradenství v bilingvních montessori třídách,

- pro školní vzdělávací program zpracovala oddíl cizích jazyků,

- pravidelně organizuje studijní pobyty v Anglii, koordinovala E-Twiningový projekt s řeckou školou,

- je oceňována inspekcí za inovativní přístup k výuce cizího jazyka s účelným využitím multimediálních zařízení,

- organizuje zážitkové pobyty, zpracovala také Programu prevence sociálně patologických jevů,

- úspěšně připravuje žáky na jazykové soutěže, má podíl na stabilně dobrých výsledcích testování angličtiny a na příznivých výsledcích žáků v přijímacích řízeních na střední školy.

 

V kategorii B – výjimečné výkony nad rámec běžných činností:

učitelce ZŠ a MŠ Červený vrch Ing. Janě Vavrlové (14 roků praxe, všechny v nominující škole):

- vyučuje biologii, přírodopis, ekologii, je koordinátorkou environmentální výchovy,

- v oblastech své odbornosti aktivně přispívá k inovaci školního vzdělávacího programu,

- spolupracuje na ekologických projektech, se školním ekotýmem se významnou měrou přičinila o získání mezinárodního titulu Ekoškola,

- vytváří podmínky pro individuální péči integrovaných žáků, včetně těch se smyslovým postižením,

- aktivně se podílí na modernizaci výuky, metodicky podporuje své kolegy,

- úzce a neformálně spolupracuje s rodiči, kteří oceňují její otevřenost a vstřícný vztah k dětem,

- úspěšně vede přípravu žáků na přírodovědné olympiády.

 

V kategorii C – začínající učitelé: 

učitelce ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Mgr. Ivě Dvořákové (2 roky praxe v nominující škole):

- vyučuje na I. stupni, je vedoucí „anglické družiny“,

- podílí se na aktuálních změnách školního vzdělávacího programu, přispěla obhajobě titulu Excelentní jazyková škola,

- vyučuje matematiku podle metody profesora Hejného, kterou propaguje i na seminářích pro rodiče, učitele i studenty pedagogiky,

- je pozitivně hodnocena zástupci Pedagogické fakulty UK za přípravu praxí pro studenty,

- je uznávána svými kolegy, kteří o její nominaci na toto ocenění rozhodli v tajné volbě,

- aktivně se zapojuje do již zavedených programů, organizuje akce typu Noc s Andersenem.

Ocenění učitelé na společné fotografii. Zleva: Petr Blažka, Ondřej Balatka, radní Prahy 6, Hana Chmelařová, Jana Vavrlová, Irena Přibylová, Hana Hůlková, Marie Ferechová, Markéta Kratochvílová

náhled souboru